Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi Quý cổ đông

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thư mời: Xin xem trong mục QHCĐ hoặc đường link sau http://afiex.vn/vi/qhcd.html hoặc xem/tải tại đây.

2. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:  Xin xem trong mục QHCĐ hoặc đường link sau http://afiex.vn/vi/qhcd.html hoặc xem/tải tại đây.


Công bố thông tin: Thông báo số 186/TB-CNVSD ngày 25/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 186/TB-CNVSD ngày 25/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM  về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Hoặc xem/tải tại đây.

Công bố thông tin: Thông báo số 45/TB-AFX V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 45/TB-AFX ngày 23/02/2021 về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2021 của Hội Đồng Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2021 của Hội Đồng Quản Trị 

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.