Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

 - Để xem BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

- Để xem NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2013 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN
THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2013 gửi Quý Cổ Đông

Công bố thông tin, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết số 197-AF/NQ-HĐQT ngày 14/05/2013 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công  bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang như sau:
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Ngọc và ông Lê Quang Liêm.
- Bổ nhiệm ông Trần Bảy làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Thành Ngọc và ông Lê Quang Liêm từ kể ngày 14/05/2013.

Xem thêm: Công bố thông tin, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.