Công bố thông tin: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam - Công Ty Cổ Phần và sơ yếu lý lịch đính kèm

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam - Công Ty Cổ Phần và sơ yếu lý lịch đính kèm

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm Soát và sơ yếu lý lịch đính kèm

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm Soát và sơ yếu lý lịch đính kèm

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.