Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2017

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2017 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2017

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí III năm 2017, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017, kèm giải trình

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017 và Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD 6 tháng đầu năm 2017 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.