Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2015

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) và Các Giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2015

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2015 và Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ , để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2015

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí III năm 2015, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét và Giải trình kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 có ý kiến ngoại trừ, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.