Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị và sơ yếu lý lịch đính kèm

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị và sơ yếu lý lịch đính kèm

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 8 ngày 01 tháng 02 năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 8 ngày 01 tháng 02 năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Công văn số 254/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Công văn số 254/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.