Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2019 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2018. Để xem chi tiết/tải vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.