Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí III năm 2018 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2018 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2018 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2017. Để xem chi tiết/tải vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.