Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ: Báo cáo tài chính Bán niên năm 2016

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Bán niên năm 2016 - có kèm Giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây .

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ: Báo cáo tài chính Quí II năm 2016

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí II năm 2016 - có kèm Giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây .

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ: Báo cáo tài chính Quí I năm 2016 - phát hành lại

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí I năm 2016 phát hành lại - có kèm Giải trình,để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây .

Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2015. Để xem chi tiết/tải vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hành phát hành ngày 09/06/2016

Thực hiện việc công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ của Tổ chức niêm yết và Công ty đại chúng qui mô lớn theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Chi nhánh...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.