Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quí III năm 2014

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí III năm 2014  , để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét và Giải trình kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 có ý kiến ngoại trừ, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2014 (chưa kiểm toán)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2014 (chưa kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo thường niên năm 2013

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2013. Để xem chi tiết/tải vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2014

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2014, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.