Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.