Công bố thông tin: Giải trình về kết quả lỗ của hoạt động SXKD quý IV năm 2012

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Giải trình về kết quả lỗ của hoạt động SXKD quý IV năm 2012, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.