Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.