Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.