Điều lệ công ty ngày 12/04/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xuất khẩu nông sản thực phẩm an giang

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2019.   

Để đọc nội dung điều lệ của công ty: Tải điều lệ ở đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.