Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn - Chủ Tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Xuân - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Ngoạ Long - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Minh Thừa - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT
- Ông Chế Minh Lý - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Lắm - Thành viên HĐQT

 

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015).

Để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty (đến 31/12/ 2014)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty (đến 31/12/ 2013)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty đến 31-12-2013.

Để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.