Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn - Chủ Tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Xuân - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Ngoạ Long - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Minh Thừa - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT
- Ông Chế Minh Lý - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Lắm - Thành viên HĐQT

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.