Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn - Chủ Tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Xuân - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Ngoạ Long - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Minh Thừa - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT
- Ông Chế Minh Lý - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Lắm - Thành viên HĐQT