Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo số 580/TB-CNVSD của CNVSD V/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) V/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Hủy thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 69/TB-AFX ngày 27/03/2020 về việc: hủy thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Thông báo số 482/TB-CNVSD của CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 51/TB-AFX ngày 11/03/2020 về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Khánh Giang

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Khánh Giang. Chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.