Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 18-05-2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:
-Họ tên: Võ Thị Ngọc Hà,
là người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tiến thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.000 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện giao dịch: 21/04/2020 - 16/05/2020.

Công bố thông tin: Thông báo số 915/TB-CNVSD ngày 15/5/2020 Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 915/TB-CNVSD ngày 15/05/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Quyết định số 02/QĐ-HĐQT Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý


Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Quyết định số 01/QĐ-HĐQT Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Quyết định số 01/QĐ-HĐQT Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý


Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Thông báo số 91/TB-AFX V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 91/TB-AFX ngày 13/05/2020 về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.