Thông báo

Công bố thông tin - Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.
- Căn cứ nghị quyết số 271/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 20/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (hết nhiệm kỳ 2011-2015) của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.2016 ngày 20/06/2016, của Hội đồng quản trị,
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

Xem thêm: Công bố thông tin - Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

 

- Để xem BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

- Để xem NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 gửi Quý Cổ Đông: Lý lịch trích ngang ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Lý lịch trích ngang ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty : chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 gửi Quý Cổ Đông

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.