Thông báo

Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch/Thành viên HĐQT của ông Đặng Minh Thừa

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch/Thành viên HĐQT của ông Đặng Minh Thừa. 

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Chế Minh Lý

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Chế Minh Lý. 

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Tiến

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Tiến. 

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọa Long

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọa Long. 

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Xuân

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Xuân. 

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.