Thông báo

Tài liệu gởi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN
THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu gởi Quý Cổ Đông

Công bố thông tin: thay đổi kế toán trưởng

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng của Công ty như sau :

Xem thêm: Công bố thông tin: thay đổi kế toán trưởng

Cơ cấu cổ đông

 

 

 

Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang:

 

 

 

 

 

* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2016 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
         - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2016 :
          - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
          - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%

* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2016 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
         - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2016 :
          - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
          - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2015 :
          - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
          - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
 * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2015 :
        - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
        - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2015 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
         - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2015 :
        - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
        - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2014 :
        - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
        - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
 * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2014 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
         - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
  * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2014 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
         - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
  * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2014 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
         - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2013 :
       - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
       - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2013 :
    - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
    - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2013 :
     - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
     - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2013 :
   - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
   - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/01/2013 :
  - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
  - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/10/2012 :
 - Cổ đông tổ chức:     28.420.400 CP chiếm tỷ lệ 81,20%
 - Cổ đông cá nhân:      6.579.600 CP chiếm tỷ lệ 18,80%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/7/2012 :
- Cổ đông tổ chức:     28.420.400 CP chiếm tỷ lệ 81,20%
- Cổ đông cá nhân:      6.579.600 CP chiếm tỷ lệ 18,80%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/4/2012:
- Cổ đông tổ chức:     28.120.400 CP chiếm tỷ lệ 80,34%
- Cổ đông cá nhân:      6.879.600 CP chiếm tỷ lệ 19,66%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 5/01/2012:
- Cổ đông tổ chức:     28.220.400 CP chiếm tỷ lệ 80,63%
- Cổ đông cá nhân:      6.779.600 CP chiếm tỷ lệ 19,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 5/10/2011:
- Cổ đông tổ chức:     28.220.400 CP chiếm tỷ lệ 80,63%
- Cổ đông cá nhân:      6.779.600 CP chiếm tỷ lệ 19,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/7/2011:
- Cổ đông tổ chức:     28.220.400 CP chiếm tỷ lệ 80,63%
- Cổ đông cá nhân:      6.779.600 CP chiếm tỷ lệ 19,37%

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.