Thông báo

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2013 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN
THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
2.Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
3.Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
4.Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
5.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
6.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
7.Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2012
8.Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán
9.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
10.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
11.Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động + Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
12.Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015
13.Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
14.Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2013

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tổ chức ngày 22/06/2013: Tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.