Thông báo

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013