Thông báo

Công bố thông tin, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết số 197-AF/NQ-HĐQT ngày 14/05/2013 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công  bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang như sau:
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Ngọc và ông Lê Quang Liêm.
- Bổ nhiệm ông Trần Bảy làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Thành Ngọc và ông Lê Quang Liêm từ kể ngày 14/05/2013.