Thông báo

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN
THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

1. Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
4. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
7. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
8. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2011
9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
10. Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2011 – 2015 .
12. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát .
13. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên bố sung Ban Kiểm soát.
14. Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên bổ sung Ban kiểm soát.
15. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012.
16.Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2012.

Nhà đầu tư vui lòng xem các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức ngày 11/05/2012 như sau (Tải tại đây)

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.