Thông báo

 

 

 

Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang:

 

 

 

 

 

* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2016 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
         - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2016 :
          - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
          - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%

* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2016 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
         - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2016 :
          - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
          - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2015 :
          - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
          - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
 * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2015 :
        - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
        - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2015 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
         - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2015 :
        - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
        - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2014 :
        - Cổ đông tổ chức:     28.570.400 CP chiếm tỷ lệ 81,63%
        - Cổ đông cá nhân:      6.429.600 CP chiếm tỷ lệ 18,37%
 
 * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2014 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
         - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
  * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2014 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
         - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
  * Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2014 :
         - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
         - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2013 :
       - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
       - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/09/2013 :
    - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
    - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 30/06/2013 :
     - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
     - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 31/03/2013 :
   - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
   - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/01/2013 :
  - Cổ đông tổ chức:     28.370.400 CP chiếm tỷ lệ 81,06%
  - Cổ đông cá nhân:      6.629.600 CP chiếm tỷ lệ 18,94%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/10/2012 :
 - Cổ đông tổ chức:     28.420.400 CP chiếm tỷ lệ 81,20%
 - Cổ đông cá nhân:      6.579.600 CP chiếm tỷ lệ 18,80%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/7/2012 :
- Cổ đông tổ chức:     28.420.400 CP chiếm tỷ lệ 81,20%
- Cổ đông cá nhân:      6.579.600 CP chiếm tỷ lệ 18,80%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/4/2012:
- Cổ đông tổ chức:     28.120.400 CP chiếm tỷ lệ 80,34%
- Cổ đông cá nhân:      6.879.600 CP chiếm tỷ lệ 19,66%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 5/01/2012:
- Cổ đông tổ chức:     28.220.400 CP chiếm tỷ lệ 80,63%
- Cổ đông cá nhân:      6.779.600 CP chiếm tỷ lệ 19,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 5/10/2011:
- Cổ đông tổ chức:     28.220.400 CP chiếm tỷ lệ 80,63%
- Cổ đông cá nhân:      6.779.600 CP chiếm tỷ lệ 19,37%
 
* Cơ cấu cổ đông của Công ty đến ngày 05/7/2011:
- Cổ đông tổ chức:     28.220.400 CP chiếm tỷ lệ 80,63%
- Cổ đông cá nhân:      6.779.600 CP chiếm tỷ lệ 19,37%

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.